کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری
کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری

کود اکوسالت | Ecosalt مایع 5 لیتری

101025
برند: Futureco

بررسی اجمالی

اکوســالت اصلاح کننده و برطرف کننده شــوری خاک اســت.اکوســالت حــاوی گــروه هــای کربوکســیل(COOH) و هیدروکســیل(OH) اســت که به همراه کلســیم جایگزین  ســدیم در محیط خاک شــده و بــا آزاد کردن آن ســبب از بینر...
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: در انبار
675,000تومان

اکوســالت اصلاح کننده و برطرف کننده شــوری خاک اســت.اکوســالت حــاوی گــروه هــای کربوکســیل(COOH) و هیدروکســیل(OH) اســت که به همراه کلســیم جایگزین  ســدیم در محیط خاک شــده و بــا آزاد کردن آن ســبب از بینرفتن شــوری و اصــلاح خاک می گــردد. اکوســالت با کاهش شــوری خاک شرایط را برای رشد و توســعه ریشه ها و به تبع آن رشــد گیاه بهبــود خواهــد داد.اکوســالت در تمام دورهرشــدی گیــاه به صــورت خاکــی و به همــراه آب آبیــاری قابلاستفاده است.

برخـی ویژگی ها و اثـرات مهـم
برخی از اثرات مهم آزاد کردن املاح سدیم و رفع سریع شوری خاک افزایش قابلیت جذب و نگ
ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
کلسیم (CaO) 11 15
مواد آلی 20 27
جـدول توصیـه مصـرف
محصولات میزان مصرف لیتر / هکتار زمان مصرف
درختان میوه 10 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
پسته 10-15 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
مرکبات 15 از ابتدای بهار تا پایان تابستان
صیفی جات 5-10 15-20 روز پس از انتقال نشاء
گلخانه 2لیتر / 1000متر مربع 15-20 روز پس از انتقال نشاء و کشت بذر
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب اکو ســالت باســتثنای ترکیبات دارای فســفر با کلیــه کود ها و س

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید