ویتالیم فورت | Vitalem forte مایع 1 لیتری
ویتالیم فورت | Vitalem forte مایع 1 لیتری

ویتالیم فورت | Vitalem forte مایع 1 لیتری

101047
برند: Futureco

بررسی اجمالی

 کود ویتالیم فورت حاوی اســیدهای آمینه آزاد اســت کــه از تخمیر و هیدرولیز آنزیمی اندام‌های  گیاهی بدســت آمده است. این محصــول مــی تواند در زمــان مواجه شــدن گیاه با هــر یک  ازتنش‌های محیطی گرما، سرمازدگی، شوری، خشکی، یخبندان ، تگــرگ و حملــه آفــات و  بیماری‌هــا مقاومــت طبیعــی گیاه را افزایــش داده و از خســارت آنهــا جلوگیــری نمایــد.  همچنین تــوان ویتالیم فورت را با کلیه کودها و ســموم کشــاورزی به ویژه ســموم قارچ  کش ترکیب و همزمان استفاده کرد این کار باعث افزایش چســبندگی کودها و ســموم به  سطح برگ شــده و نقل و انتقال آنها را در درون گیاه افزایش می‌دهد. ویتالیــم فــورت بصــورت محلول پاشــی و کــود آبیــاری قابل اســتفاده اســت. درصــورت  مشــاهده علائــم کمبــود عناصر غذائــی در گیــاه حتما ویتالیم فــورت را باکودهــای تغذیه  ای (میکرو و ماکرو) تلفیق و ســپس استفاده نمائید. مزایا کود ویتالیم فورت : 
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: عدم موجودی در انبار
600,000تومان

 کود ویتالیم فورت حاوی اســیدهای آمینه آزاد اســت کــه از تخمیر و هیدرولیز آنزیمی اندام‌های  گیاهی بدســت آمده است. این محصــول مــی تواند در زمــان مواجه شــدن گیاه با هــر یک  ازتنش‌های محیطی گرما، سرمازدگی، شوری، خشکی، یخبندان ، تگــرگ و حملــه آفــات و  بیماری‌هــا مقاومــت طبیعــی گیاه را افزایــش داده و از خســارت آنهــا جلوگیــری نمایــد.  همچنین تــوان ویتالیم فورت را با کلیه کودها و ســموم کشــاورزی به ویژه ســموم قارچ  کش ترکیب و همزمان استفاده کرد این کار باعث افزایش چســبندگی کودها و ســموم به  سطح برگ شــده و نقل و انتقال آنها را در درون گیاه افزایش می‌دهد. 

ویتالیــم فــورت بصــورت محلول پاشــی و کــود آبیــاری قابل اســتفاده اســت. درصــورت  مشــاهده علائــم کمبــود عناصر غذائــی در گیــاه حتما ویتالیم فــورت را باکودهــای تغذیه  ای (میکرو و ماکرو) تلفیق و ســپس استفاده نمائید. 

مزایا کود ویتالیم فورت : 

افزایش تولید پروتئین و توان فتوسنتزی گیاه 

کاهش خسارات ناشی از استفاده از سموم شیمیایی 

تنظیم فعالیت روزنه ها و تقویت دیواره سلولی 

افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنشهای محیطی 

تقویت دانه گرده و تشکیل میوه 

تولید هورمون‌های گیاهی 

تاثیرات کلات کنندگی برروی عناصر 

درصورت ترکیب با سموم و کودها، افزایش چسبندگی و انتقال سم ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
اسیدهای آمینه کل 13/2 14/3
اسیدهای آمینه آزاد 12 13/4
جـدول توصیـه مصـرف
محصولات محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب کود آبیاری لیتر/هکتار
درختان میوه 2-3 7
پسته 2-3 7
مرکبات 2-3 7
برنج 2 5
حبوبات 2 8
گوجه/فلفل 2 8
خربزه / هندوانه 2 7
خیار/کدو 2-3 8
کاهو/کلم 3 7
توت فرنگی 2 5
انگور 2-3 8
گیاهان زینتی 2 6
یونجه 2
هیدروپونیک 500میلی لیتر/1000متر مربع
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب ویتالیم فورت با کلیه کودها وسموم کشاورزی باستثنای روغنها وکودهای باپایه سولفات قابل ترکیب است. در صورت ترکیب با سموم کشاورزی میزان مصرف ویتالیم فورت کاهش می یابد.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی