فسفیمکس مس | fosfimax Cu مایع 1 لیتری
فسفیمکس مس | fosfimax Cu مایع 1 لیتری

فسفیمکس مس | fosfimax Cu مایع 1 لیتری

101042
برند: Futureco

بررسی اجمالی

فســفیمکس مــس عــلاوه بــر یــون فســفیت دارای عنصــرمــس به صورت کلات EDTA می باشــد که در کنار یکدیگر باعــث تشــدید قابلیــت کنتــرل بیماریهای گیاهــی زراعی وباغی می شوند.
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: در انبار
550,000تومان

فســفیمکس مــس عــلاوه بــر یــون فســفیت دارای عنصــرمــس به صورت کلات EDTA می باشــد که در کنار یکدیگر باعــث تشــدید قابلیــت کنتــرل بیماریهای گیاهــی زراعی وباغی می شوند.

حضور عناصر همراه در کنار یون فســفیت می تواند ضمن تامین نیــاز غذایی گیاه به آن عناصر(فســفر، پتاس و مس( در رفــع علائم کمبود آنها هم موثر میباشــد.فســفیمکس مــس عــلاوه بــر اینکــه مقاومــت گیاهــان را در مقابــل بیماریهــا افزایــش مــی دهــد در صــورت بــروز علائــم بیماریهای قارچــی و باکتریایی از جملــه بوته میری، ســفیدکها، لکــه موجی،لکــه غربالی،پوســیدگی ریشــه و ســاقه و گمــوز ،شــانکر باکتریایی و آتشــک ســیب و گلابی خاصیت درمانی نیز دارد .

افزایش مقاوت گیاهان در مقابل بیماریها

درمان بیماریهای گیاهی

افزایش تعداد گل و میوه

زودرسی و رنگ گیری

افزایش کیفیت میوه


ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
فسفر(P2O5) 23 34
پتاسیم(K2O) 20 30
مس(Cu) 2/6 3/8
جـدول توصیـه مصـرف
محصول محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب
مرکبات 2
زیتون-انار 1-2
صیفی جات 1-2
سیب زمینی 2
کاهو/توت فرنگی 1-2
غلات/برنج 1
انگور/کیوی 2
گیاهان زینتی 2
هیدروپونیک 100میلی لیتر/1000متر مربع
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب فسفیمکس مس: با روغنها، ترکیبات حاوی گوگرد و سموم حشــره کش قابـ

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید