سوپر فیوتاپ حاوی جلبک | Super futop مایع 1 لیتری
سوپر فیوتاپ حاوی جلبک | Super futop مایع 1 لیتری

سوپر فیوتاپ حاوی جلبک | Super futop مایع 1 لیتری

101040
برند: Futureco

بررسی اجمالی

ایــن محصــول دارای عناصــر تغذیــه ای، عصــاره جلبکهــای دریائــی  ( Sea Weeds) اســیدهای آمینــه، ترکیبــات آلی و قندی، ویتامینها و هورمونهای گیاهی (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین ) بوده که در فعال کردن رشــد رویشی و تولید گل و میــوه گیاهــان موثــر می باشــد. ســوپر فیوتاپ بــرای کلیه محصولات کشــاورزی و در تمام مراحل رشــدی گیاه میتواند استفاده شــود مخصوصا هنگامی که رشد گیاه به هر دلیل محدود و متوقف شده باشد در درختان میوه و سایر گیاهان بایســتی قبل از گلدهــی و یا پس از ریــزش گلبرگها و هنگام تشکیل میوه استفاده شود.افزایش خواص کمی و کیفی میوهافزایش تولید گل و فعال کردن رشد رویشی گیاهانیکنواختی و درشت نمودناندازه میوه هاتحریک و فعال کردن رشد شاخ و برگافزایش تولید میوه در سال کم بازده
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: عدم موجودی در انبار

ایــن محصــول دارای عناصــر تغذیــه ای، عصــاره جلبکهــای دریائــی  ( Sea Weeds) اســیدهای آمینــه، ترکیبــات آلی و قندی، ویتامینها و هورمونهای گیاهی (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین ) بوده که در فعال کردن رشــد رویشی و تولید گل و میــوه گیاهــان موثــر می باشــد. ســوپر فیوتاپ بــرای کلیه محصولات کشــاورزی و در تمام مراحل رشــدی گیاه میتواند استفاده شــود مخصوصا هنگامی که رشد گیاه به هر دلیل محدود و متوقف شده باشد در درختان میوه و سایر گیاهان بایســتی قبل از گلدهــی و یا پس از ریــزش گلبرگها و هنگام تشکیل میوه استفاده شود.


افزایش خواص کمی و کیفی میوه

افزایش تولید گل و فعال کردن رشد رویشی گیاهان

یکنواختی و درشت نمودناندازه میوه ها

تحریک و فعال کردن رشد شاخ و برگ

افزایش تولید میوه در سال کم بازده

افزایــش مقاومــت گیاه به خســارت احتمالی ســموم و تنش های محیطی

ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
عصاره جلبک دریائی 15 20
فسفر(P2O5) 7 9
پتاسیم(K2O) 10 13
آهن(Fe-EDTA) 0/2 0/3
منگنز(Mn-EDTA) 0/2 0/25
روی(Zn-EDTA) 0/2 0/3
بر(B) 0/15 0/2
مولیبدن(Mo) 0/05 0/06
جـدول توصیـه مصـرف
محصولات محلول پاشی لیتر/1000لیتر آب کود آبیاری لیتر/هکتار
درختان میوه 2 4
مرکبات 2-3 4
پسته 2 4
صیفی جات 2 3
گوجه فرنگی 2 3
مس(Cu-EDTA) 0/1 0/15
ذرت 2-3 4
چغندر قند 2 3
پنبه 2 3
گیاهان زینتی 1 2
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب جهت استفاده می توان آنرا بصورت محلولپاشی روی برگ و یا از طریق ا سوپر فیوتاپ با ترکیبات حاوی کلسیم و منیزیم قابلیت ترکیب ندارد .

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی