اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری
اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری

اصلاح کننده آب ایمپروو | Improve مایع 0/5 لیتری

101029
برند: Futureco

بررسی اجمالی

ســختي آب (بالا بــودن میزان املاح کلســیم، منیزیم و ..) ، بالابودن اســیدیته آب(PH) و وجود املاح مضر در آب همواره محدودیتهــاي زیــادي را بخصــوص هنگامــي کــه ایــن آب در ترکیــب بــا ســموم و کودها جهــت محلولپاشـ...
فروشنده : فروشگاه سپانه
موجودی: در انبار
285,000تومان

ســختي آب (بالا بــودن میزان املاح کلســیم، منیزیم و ..) ، بالابودن اســیدیته آب(PH) و وجود املاح مضر در آب همواره محدودیتهــاي زیــادي را بخصــوص هنگامــي کــه ایــن آب در ترکیــب بــا ســموم و کودها جهــت محلولپاشــي روي برگ گیاهــان اســتفاده مي گــردد، ایجــاد خواهد نمــود.

ایمپرووجهت اصلاح خواص نامطلوب آب و رفع اثرات سوء آن توصیه می گــردد. ایمپروو ســختی آب را از بین برده و ســبب کاهش PH آب میگردد.  در صورت استفاده به صورت محلول پاشی ســبب اســیدی شــدن محلــول شــده و قابلیت جــذب برگی را افزایش خواهد داد.

برخی از اثرات مهم

کاهش  PH آب محلول پاشی

کاهش کشش سطحی عامل خیس کنندگی

ضد کف

بهبود جذب برگی کود و سم

کاهش سختی آب محلول پاشی

ترکیبات تشکیل دهنده
ترکیبات درصد وزنی درصد حجمی
فنول ها 12/5 14/5
عوامل خنثی کننده 8 9/5
عوامل پیوند دهنده 9 10/45
جـدول توصیـه مصـرف
سختی آب هدایت الکتریکی میکروموس/سانتی متر میزان مصرف میلی لیتر/ 100لیتر آب
معمولی 150> 40-50
متوسط 200-300 50-60
کمی سخت 400-300 100-120
سخت 450-400 180-200
بسیار سخت 500< 220
قابلیت ترکیب
قابلیت ترکیب ایمپروو با کلیه سموم و ترکیبات قابل ترکیب است

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید